บริการจัดหาพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service

บริการงานพยาบาลประจำโรงงานแบบ One Stop Service WE CARE GROUP เราใส่ใจเรื่องงานแพทย์และพยาบาลประจำสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service โดยทีมงานที่ถูกคัดสรรมาและมีความชำนาญในสายอาชีพ มีใบรับรองวิชาชีพอย่างถูกต้อง   บริการจาก WE CARE GROUP – บริการจัดหาแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญ – จัดหายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องพยาบาลประจำโรงงาน – บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล มีการตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนประสานงานส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง – บริการประสานงานทีมตรวจสุขภาพประจำปี จัดหาโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน – บริการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน – บริการเก็บและขนขยะติดเชื้อ บริการกำจัดขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาลเอกชน โรงงานต่าง ๆ พร้อมส่งตรงถึงเตาเผา ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น – บริการจัดระบบห้องพยาบาลภายในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ข้อมูลบันทึกผู้เข้ารับบริการ รายละเอียดการให้บริการ ข้อมูลการจัดเก็บยา เป็นต้น – บริการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมการทำ CPR ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้ – บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยทีมงานพยาบาลผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ ในการดำเนินงานของ WE CARE GROUP เรามีการบริหารจัดการควบคุมดูแลพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ มีการสอนงานก่อนเริ่มทำงานจริง และมีการตรวจการพยาบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง […]

Continue Reading